Contact Strafrecht Asiel- en vreemdelingenrecht

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Greve Advocatuur

Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Greve Advocatuur

Mr. Alexandra Kortrijk handelend onder de naam Greve Advocatuur, kantoor houdende te 4811 CB Breda aan de Ceresstraat 35. Hierna geduid als Greve Advocatuur.

2. Cliënt

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht geeft aan Greve Advocatuur tot het verlenen van rechtsbijstand. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt kan een schriftelijke opdracht van de cliënt worden verlangd. Daarnaast geldt dat zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden zijn tot voldoening van de declaratie.

3. Overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht waarbij een cliënt of een derde aan Greve Advocatuur de opdracht geeft om bepaalde juridische werkzaamheden te verrichten en het kantoor deze opdracht aanvaardt. Aanvaarding blijkt onder meer uit het verrichten van werkzaamheden.

4. Honorarium

De kosten die het kantoor in rekening brengt voor de te verrichten juridische werkzaamheden.

5. Verschotten

Elke vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis-en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten etc., alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, fax, kopieerkosten e.d.

6. Derdengelden

De gelden die Greve Advocatuur ten behoeve van de cliënt ontvangt.

7. Stichting Beheer Derdengelden:

De stichting, als bedoeld in de Boekhoudverordening van de Nederlandse Orde van Advocaten, ter ondersteuning van het kantoor en ter beheer van voor anderen dan het kantoor ontvangen gelden. Greve advocatuur heeft een overeenkomst met Stichting Beheer Derdengelden Gomez advocatuur.

8. Klacht:

Elke negatieve reactie van de cliënt over de uitvoering van een opdracht, de naleving van een overeenkomst, of de dienstverlening door Greve Advocatuur.

9. Geschil:

De blijvende onenigheid tussen cliënt en het kantoor met betrekking tot een eerder ingediende klacht.

Toepassingsgebied:

1) Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Greve Advocatuur en cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.

2) Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

3) Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Greve advocatuur werkzaam is, ieder die door Greve Advocatuur wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Greve Advocatuur aansprakelijk is of kan zijn. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

4.) De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Overeenkomst van opdracht:

1) Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Greve Advocatuur of door één van haar samenwerkers. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2) Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht uitsluitend door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is Greve Advocatuur vrij om te bepalen welke van haar partners, personeelsleden of samenwerkers bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.

3) De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis in voor Greve Advocatuur en nadrukkelijk geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege Greve Advocatuur naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van Greve Advocatuur mag worden verwacht uitgevoerd.

Verplichtingen cliënt:

1) De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Greve Advocatuur bepaalt, of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Greve Advocatuur worden verstrekt.

2) Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft Greve Advocatuur het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.

Inzage en verstrekking dossierstukken:

1) De cliënt is gerechtigd om op verzoek het dossier in te zien ten kantore van Greve Advocatuur. Inzage is kosteloos.

2) Een dossier, of een gedeelte van een dossier, wordt niet anders dan aan de direct belanghebbende cliënt, of diens rechtverkrijgende, afgegeven. en geschiedt uitsluitend in persoon, tegen afgifte van een gespecificeerde en door de betrokkene ondertekende verklaring van overname en slechts dan nadat de identiteit van degene die afgifte verlangt is vastgesteld aan de hand van een algemeen geldig identiteitsbewijs.

3) Afgifte kan uitsluitend plaatsvinden na het beëindigen van de werkzaamheden en het sluiten van het dossier.

4) Indien de cliënt een afschrift wenst te ontvangen van het dossier, is hij hiervoor een vergoeding verschuldigd ter zake kopieer- en administratiekosten van € 0,03 per pagina.

Aansprakelijkheid:

1) Iedere aansprakelijkheid van Greve Advocatuur voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Greve Advocatuur te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

2) Indien, om welke reden dan ook, geen dan wel geen volledige verzekeringsuitkering plaatsvindt, en Greve Advocatuur ondanks de in het vorige lid genoemde aansprakelijkheidsbeperking in beginsel nog enige betalingsverplichting zou hebben, is de aansprakelijkheid van Greve Advocatuur jegens opdrachtgever alsdan beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium voor zover dit honorarium betrekking heeft op het desbetreffende onderdeel van de opdracht, doch in elk geval met een maximum van € 5.000,00.

3) Greve Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het kantoor kenbaar hoorde te zijn.

4) Greve Advocatuur zal in elk geval niet aansprakelijk zijn indien de schade in enige mate samenhangt met een opschorting en/of stopzetting van werkzaamheden omdat de cliënt niet bereikbaar is, niet reageert op brieven of e-mails, of omdat de cliënt ook na aanmaning in gebreke is gebleven met de betaling van de declaratie(s).

5) Greve Advocatuur is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden, waaronder de samenwerkers en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever (mede) namens opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden. In geen geval zal Greve Advocatuur gehouden zijn gerechtelijke maatregelen jegens deze derde te treffen, behoudens in het kader van een eventueel separaat aan te nemen opdracht tot dienstverlening tegen de gebruikelijke betalingscondities. Voor zover nodig en mogelijk zal Greve Advocatuur tegen een redelijke vergoeding medewerking verlenen aan cessie van een mogelijke vordering jegens de betreffende derde.

6) Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Greve Advocatuur strekken ook ten gunste van werknemers en samenwerkers voor zover deze algemene voorwaarden door de samenwerkers worden gehanteerd.

7) Alle aanspraken van cliënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.

8) Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt/opdrachtgever vrijwaart Greve Advocatuur tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Greve Advocatuur ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

Honorarium en declaratie

1) Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd.

2) De werkzaamheden van de advocaat worden in beginsel verricht op basis van het gehanteerde standaard uurtarief van de betreffende advocaat. In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken, zaken met aanzienlijk belang, kan daarvan in overleg met de cliënt worden afgeweken. Het kantoor behoudt zich het recht voor om jaarlijks het honorarium aan te passen.

3) Het verschuldigde honorarium wordt bekend gemaakt aan de hand van het voor de betreffende opdracht overeengekomen uurtarief. Het geldende uurtarief wordt bij de acceptatie van de opdracht schriftelijk bevestigd of vastgelegd in de door de cliënt getekende overeenkomst

4) Indien de advocaat recent eerder werkzaamheden voor de cliënt heeft verricht, geldt tenzij anders overeengekomen het vaste, eerder tussen partijen afgesproken honorarium.

5) Het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden zal, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in beginsel tussentijds in rekening worden gebracht.

6) De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een volgend te betalen voorschot in een later stadium worden aangepast. Wanneer het voorschot voor minimaal driekwart is opgebruikt, heeft de advocaat het recht om een aanvullend voorschot bij de cliënt in rekening te brengen. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.

7) Naast het honorarium is de cliënt aan Greve Advocatuur verschotten verschuldigd in verband met de kosten die het kantoor ten behoeve van de cliënt betaalt. Deze verschotten hebben onder meer betrekking op griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers.

Gesubsidieerde rechtsbijstand:

1) Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is de cliënt niet het honorarium van de advocaat verschuldigd zoals bepaald in het vorige artikel. In de plaats daarvan is de cliënt een door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, welke eigen bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen van de cliënt (en diens partner) in het peiljaar (= het jaar van aanvraag minus twee).

2) Bij het aangaan van de eerste overeenkomst bekijkt de advocaat op basis van de door de cliënt verstrekte financiële gegevens of hij in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie. Bij twijfel wordt uit voorzorg toch een toevoeging aangevraagd.

3) Indien tussentijds of bij een volgende overeenkomst de financiële situatie van de cliënt wijzigt, in die zin dat hij alsnog in aanmerking meent te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is de cliënt gehouden om zulks onmiddellijk te melden aan de advocaat.

4) De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen zolang door de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging is afgegeven. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld.

5) Griffierechten c.q. vastrecht, kosten van getuigen en deskundigen, uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telex, internationale telefax en internationale telefoongesprekken en rolverrichtingen vallen niet onder het bereik van de door de Raad van Rechtsbijstand afgegeven toevoeging en worden aan de cliënt doorberekend.

6) De toevoeging heeft alleen betrekking op de door de advocaat verrichte werkzaamheden vanaf de datum van aanvraag. De eerder door de advocaat verrichte werkzaamheden worden overeenkomstig het bepaalde in het vorige artikel aan de cliënt in rekening gebracht.

7) De raad voor Rechtsbijstand kan ten aanzien van elke toevoeging die verstrekt is na 1 maart 2017 het aan de advocaat betaalde honorarium terugvorderen bij de draagkrachtige veroordeelde.

8) Greve advocatuur heeft een High Trust overeenkomst met de Raad voor Rechtsbijstand.

Betaling:

1) Betaling van declaraties dient, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door Greve Advocatuur.

2) Betalingen dienen plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer, of ten kantore van Greve Advocatuur door middel van een wettig betaalmiddel.

3) Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening. Uitstel van betaling wordt niet verleend, tenzij schriftelijk overeengekomen.

4) Na verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de cliënt over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW, zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden.

5) Indien de cliënt niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de in het eerste lid genoemde betalingstermijn te voldoen, verzoekt hij voor het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien Greve Advocatuur instemt met een betalingsregeling wordt deze te allen tijde schriftelijk bevestigd. Betalingsregelingen dienen stipt door de cliënt te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag weer direct opeisbaar wordt.

6) De ontvangen betalingen strekken eerst tot afdoening van de kosten, daarna van de verschenen rente, vervolgens van de niet-geliquideerde proceskosten en ten slotte van de hoofdsom.

7) In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van cliënt zijn de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar.

Invordering en opschorting werkzaamheden bij verzuim:

1) In geval de cliënt in verzuim is met de volledige betaling van de door de cliënt aan Greve Advocatuur gefactureerde bedragen dan is de cliënt aan Greve Advocatuur (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:

a) Voor zover de cliënt niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Greve Advocatuur aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Greve Advocatuur wordt voldaan.

b) Voor zover de cliënt handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt Greve Advocatuur in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 150,00 excl. BTW voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

2) Onder de buitengerechtelijke incassokosten worden tevens verstaan de door Greve Advocatuur zelf verrichte (incasso)werkzaamheden waaronder het versturen van aanmaningen, het (telefonisch) sommeren tot betaling en het eventueel treffen van betalingsregeling(en). De gemaakte kosten worden berekend naar het afgesproken of gebruikelijke uurtarief van de betrokken advocaat.

3) Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de betrokken advocaat naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld in de vorige leden, het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat hij de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. De betrokken advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld

4) Greve Advocatuur heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

Reclames:

1) Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.

2) Reclames over nakoming van een overeenkomst dienen, op straffe van verval, binnen 3 maanden na ontdekking van het gebrek doch uiterlijk 3 maanden na voltooiing van de desbetreffende opdracht, schriftelijk te geschieden.

Derdengelden:

1) Gelden die het kantoor ten behoeve van cliënt ontvangt, worden gestort op rekening van de Stichting Beheer Derdengelden Gomez Advocatuur. Greve Advocatuur is aangesloten bij de stichting Beheer Derdengelden Gomez Advocatuur.

2) Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over gestorte derdengelden geen rente vergoed.

3) Aan de cliënt toekomende gelden, worden binnen 14 dagen onder verrekening met eventueel door cliënt aan het kantoor verschuldigde bedragen, overgemaakt op een door cliënt aan te geven bank- of girorekening. Contante betaling van ontvangen gelden is niet mogelijk.

4) De cliënt stemt in met de in het vorige lid genoemde verrekening met de nog aan het kantoor verschuldigde bedragen. Indien de cliënt bezwaren heeft tegen deze verrekening geldt het bepaalde in het vorige artikel.

Archivering:

1) Greve Advocatuur zal het tijdens de uitvoering van de overeenkomst gevormde dossier gedurende tenminste 5 jaar na beëindiging van haar werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren.

2) De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard.

3) Met het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is Greve Advocatuur gerechtigd om het dossier te vernietigen.

4) Op verzoek van de cliënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

Klachten en geschillenregeling:

1) Greve Advocatuur neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.

2) Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met Greve Advocatuur aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.

3) Indien de cliënt ontevreden is over (een onderdeel van) de behandeling van zijn zaak, dient hij, alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de klachtenfunctionaris die is aangewezen in de kantoorklachtenregeling van Greve Advocatuur.

4) De cliënt dient zijn klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.

5) De klachtenfunctionaris van Greve Advocatuur zal vervolgens in overleg treden met de cliënt en de advocaat om te bezien of een minnelijke oplossing van het geschil mogelijk is. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klachtenfunctionaris de cliënt uitleggen hoe de klachtenprocedure verder zal verlopen. Greve Advocatuur zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan de cliënt uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de cliënt zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

6) De cliënt kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Greve Advocatuur voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

7) De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,00.

8) Greve Advocatuur kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie of aan de rechtbank ter verkrijging van een incassovonnis.

Toepasselijk recht en forumkeuze

1) Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2) De absoluut bevoegde rechter voor zaken in behandeling bij Greve Advocatuur is de rechtbank Zeeland-West Brabant.

Vastgesteld op 1 september 2018

Greve Advocatuur

Sluiten